• kaustisen kirjasto
  • kir cd
  • kir lainaus
  • kir mar

Omatoimikirjaston käyttösäännöt

Mitä on omatoimiaika ja mitä omatoimiaikana voi kirjastossa tehdä?

Omatoimikirjastossa voit käydä normaalien palveluaikojen ulkopuolella.

Omatoimiaikana voit noutaa omia varauksiasi sekä lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, olet velvollinen selvittämään epäselvyydet henkilökunnan kanssa. Siihen saakka olet vastuussa kirjastokortillesi rekisteröityneestä aineistosta. Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana.

Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (1247/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Kaustisen kunnankirjaston kanssa.

Käyttöoikeus

Saat käyttöoikeuden omatoimikirjastoon allekirjoittamalla käyttöoikeussopimuksen. Omatoimiaikana pääset kirjastoon viomassaolevalla Anders-kirjaston kirjastokortilla ja korttiin liitetyllä tunnusluvulla. Kirjastokortti on henkilökohtainen.

Palveluajan päättyessä asiakkaiden on poistuttava kirjastosta ja kirjauduttava uudelleen sisälle kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Jokaisen sisääntulijan on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan. Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.

Jos olet alle 15-vuotias, pääset käyttämään omatoimikirjastoa itsenäisesti omalla kirjastokortillasi, mikäli huoltaja tai muu vastuuhenkilö on allekirjoittanut käyttöoikeussopimuksen. Huoltajan tai vastuuhenkilön on tällöin käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Huoltajan tulee tutustua lasten kanssa kirjaston tiloihin ja turvallisuuteen ennen kuin lapset käyttävät tiloja omatoimisesti. Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään kirjautumatta tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista.

Alle 15-vuotias voi tulla huoltajansa tai muun vastuuhenkilön kanssa kirjastoon. Huoltaja vastaa kaikkien mukanaan sisään tulleiden alaikäisten käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Vastuut ja velvollisuudet

Sinun tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla ovenavauksella sisään muita henkilöitä. Olet velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot sekä myös seurassasi kirjautumatta kirjastoon tulleiden henkilöiden aiheuttamat vahingot. Vahingonkorvauksiin sovelletaan kirjaston käyttösääntöjä ja vahingonkorvauslakia (412/1974).

Sinun tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tullessasi ja kirjastosta poistuessasi. Kirjastotilasta on poistuttava välittömästi omatoimiajan päättyessä illalla klo 22.00. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Jos aiheutat toiminnallasi hälytyksen, olet velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut.

Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Kun alat omatoimikirjaston käyttäjäksi, sitoudut noudattamaan Kaustisen kunnankirjaston ja Anders-kimpan käyttösääntöjä. Kirjastoon kohdistuvasta ilkivallasta ja järjestyslain vastaisesta toiminnasta ilmoitetaan poliisille. Alaikäisen asiakkaan kohdalla kirjasto ottaa yhteyttä huoltajaan tai vastuuhenkilöön. Omatoimikirjaston käyttösääntöjen, kirjaston yleisten käyttösääntöjen tai järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käyttöoikeuden määräaikaiseen menetykseen. Huoltaja tai omatoimisopimuksen takaaja voi halutessaan pyytää kirjastoa estämään alle 15-vuotiaan asiakkaan pääsyn kirjastoon omatoimiajalla.

Tiloissa on tallentava kulun- ja kameravalvonta

Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavilla kameroilla, jotka muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) määritellyn henkilörekisterin. Rekisterin ylläpitäjä on Kaustisen kunnankirjasto. Oikeus tarkistaa valvontatallenteen sisältö on sivistysjohtajalla, teknisellä johtajalla, kirjaston työntekijöillä sekä vartiointiliikkeen edustajalla. Omatoimikirjaston kulun- ja kameravalvonta noudattavat tietosuojalakia (1050/2018).

Omatoimiaika

Omatoimiaika on joka päivä 7 - 22.